Köpavtal

Affärsvillkor för kunder hos Prestapro solutions HB (www.easybot.se). Uppdaterad 2016-12-15.1. ALLMÄNT

1.1 Detta avtal reglerar förhållandet mellan ”Kund” och Prestapro solutions handelsbolag, org. nr. 969767-5669 (”Easybot”), avseende uthyrning och köp av "Hemsida" eller "E-butik".

1.2. Kund skall vara juridisk person eller myndig person. Kund medges delegera drift och uppdateringar av Hemsida eller E-butik till annan juridisk part. Dock förminskar det inte Kunds ansvar enligt detta avtal.

1.3. Easybot har rätt att vidta ändringar i detta avtal.

1.4. Kund undertecknar avtalet för Hemsida/ E-butik vid beställningstillfället.

1.5. Öppet köp gäller ej enligt detta avtal. Inbetalda avgifter återbetalas således inte.

1.6. I de fall Kund skaffar domän och webbhotell via Easybot erhåller Kund ett lagringsutrymme om 15 Gb.


2. AVGIFTER

2.1. Avgifter skall inbetalas innan aktuell fakturas förfallodatum.

2.2. För teknisk support/ uppbyggnad av sidor debiteras en kostnad om 495 kronor per påbörjad timme.

2.3. Dröjsmålsränta debiteras enligt fakturas gällande villkor. Vid utebliven inbetalning av erlägger sig Easybot rätten att stänga berörd Hemsida/ E-butik med omedelbar verkan.

2.4. Kund skall omedelbart meddela Easybot om faktura anses felaktig.

2.5. Alla priser på www.easybot.se och i detta avtal visas exklusive moms.

2.6. Aktuella prisplaner för Hemsida/ E-butik ses på www.easybot.se.

2.7. Kund som hyr Hemsida/ E-butik debiteras månadsvis. Kund som köper Hemsida/ E-butik debiteras vid köptillfället.

2.8. För teknisk support/ uppbyggnad av sidor debiteras Kund efter (av Easybot) utfört arbete.


3. AVTALSTID HEMSIDA/ E-BUTIK

3.1. För Kund som hyr Hemsida/ E-butik gäller 0 månaders uppsägningstid och 0 månaders bindningstid.

3.2. Uppsägning sker skriftligen via e-post till support@easybot.se.


4. AVTALSTID DOMÄN OCH WEBBHOTELL

4.1. För domän och webbhotell som tecknas via Easybot gäller 12 månaders bindningstid. Då abonnemangsperioden varar 12 månader och förnyas automatiskt 30 dagar innan slutet av varje 12-månadersperiods slut måste uppsägningen vara mottagen av Easybot senast 40 dagar innan 12-månadersperiodens slut. Den oanvända delen av förbetalningen blir inte återbetald. Om uppsägningen inte är Easybot.se tillhanda i tid är Kund skyldig att betala abonnemangsavgifter för den följande 12 månadersperioden.


5. ANSVAR

5.1. Easybot idkar ingen kontroll över information som behandlas på Kunds Hemsida / E-butik. Kund ansvarar enligt gällande svensk lag för informationen som behandlas på respektive Hemsida/ E-butik.

5.2. Det är inte tillåtet att ha större mängder filer liggande för download eller visning. Olagligt material får inte lagras, vare sig detta är olagliga foton, filmklipp, andra typer av filer eller länkar till olagliga bilder eller liknande material. Easybot förbehåller sig rätten att bestämma när material ingår i någon av ovan nämnda kategorier och vid tillfälle ta bort materialet. Om materialet raderas kan Kund inte ställa några krav på Easybot.

5.3. Easybot ansvarar på intet sätt för ändringar Kund gör gällande programmeringskod, ändring av tema eller alla andra ändringar Kund gör som kan förändra utseende eller funktion på Kunds Hemsida/ E-butik.

5.4. Easybot behandlar Kunds personuppgifter enligt Personuppgiftslagen. Personliga uppgifter lämnas aldrig ut till tredje part för skyddande av Kunds integritet. Undantag kan göras om Kund brutit mot villkor i detta avtal alternativt på uppmaning av myndighet enligt svensk lagstiftning.

5.5. Kund skall följa svensk lagstiftning och ansvarar själv för att information på Hemsida/ E-butik ej gör intrång på annan parts rättigheter.

5.6. Easybot och Kund befrias från skadestånd eller andra påföljder om fullgörelse av detta avtal förhindras av skäl som Kund eller Easybot ej kan råda över, exempelvis krig, inbrott, restriktioner, myndighetsingripande, beslag, olyckshändelse, arbetskonflikt, ogynnsamma väderleksförhållanden eller transportförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförsel, om leveranser uteblir från underleverantörer som Kund eller Easybot inte kunnat förutse vid tiden då avtalet slutits och vilka konsekvenser Kund eller Easybot inte kunnat övervinna eller undvika, samt alla andra former av force majeure. Om avtalet ej kunnat fullgöras under längre tid än en månad på grund av någon av ovanstående anledningar har båda parter rätt att frånträda avtalet utan ersättningsskyldighet.

5.7. Easybot ansvarar på intet sätt ekonomiskt för Kunds Hemsida/ E-butik.